Privacyverklaring en Cookiebeleid Realfort B.V.

Door: Realfort

Ingangsdatum: 24 februari 2020

Hieronder volgt ons privacy statement. Hierin omschrijven wij hoe wij de privacy van alle bezoekers van onze site respecteren.
Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u met ons contact opnemen, of met uw vaste contactpersoon bij Realfort B.V.

Realfort B.V. respecteert uw privacy en persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. In deze privacyverklaring is weergegeven hoe Realfort B.V. uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden verwerkt en welke rechten u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan; alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, geslacht, functie en titel;
• Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres (zakelijk) en telefoonnummer;
• Gegevens over uw bedrijf of organisatie;
• (Eerdere) nieuwsbrieven, mailings en/of uitnodigingen voor evenementen die wij u hebben toegestuurd;
• Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
• Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Verkrijging persoonsgegevens
Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn of de organisatie waar u werkzaam bent).

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang als noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor deze zijn verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens na afloop van deze termijn worden verwijderd, tenzij anders vermeld. Sommige persoonsgegevens zullen wij langer bewaren indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld geldt voor de gegevens die wij zeven dan wel tien jaar voor de Belastingdienst dienen te bewaren.

Uw rechten
U heeft het recht Realfort B.V. te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan contact@realfort.nl. Voor een volledig overzicht van uw rechten en de privacyregelgeving, verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Wij zullen uw (Persoons)gegevens in beginsel niet doorgeven aan derden, tenzij we dit wettelijk verplicht zijn of de doorgifte van (Persoons)gegevens nodig is om de opdracht uit te voeren, u uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze doorgifte, of wij hiertoe een legitiem belang hebben. Indien wij uw (Persoons)gegevens delen met derden, dan zullen wij dit enkel doen indien noodzakelijk voor een bepaald doeleinde en zal Realfort B.V. er zorg voor dragen dat zij hier vertrouwelijk en conform toepasselijke privacy wet- en regelgeving mee omgaat. Zo zijn onze werknemers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Realfort B.V. kan, in lijn met de geldende privacy wet- en regelgeving, uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die namens ons diensten verleent en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

Gegevensbeveiliging
Hoewel wij commercieel redelijke beveiligingsvoorzorgsmaatregelen nemen (en vereisen dat onze externe dienstleveranciers dit ook doen) ten aanzien van uw persoonsgegevens die zijn verzameld en opgeslagen op de website, kunnen wij door de open aard van het internet niet garanderen dat uw persoonsgegevens opgeslagen op onze servers, of overgedragen naar en van een gebruiker, volledig vrij is van onbevoegde toegang.

Cookies
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Realfort B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van Realfort B.V. vallen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Realfort B.V. blijven te allen tijde voorbehouden aan Realfort B.V. Gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Realfort B.V.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Ons privacy beleid zal voortdurend worden getoetst en aangepast in lijn met nieuwe technologieën, bedrijfspraktijken en de behoeften van onze klanten. Wij behouden ons het recht voor om, op elk gewenst moment, naar eigen oordeel, in de loop der tijd (delen van) deze Privacyverklaring te wijzigen of te updaten, vanwege veranderlijke wet- en regelgeving of veranderingen in onze services of producten. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot
Realfort B.V., contact@realfort.nl of 030 251 63 66.