Advies

Het nemen van vastgoedbeslissingen is vaak complex, niet alleen voor ondernemingen voor wie vastgoed een huisvestingoplossing is, maar ook voor vastgoedondernemingen zoals beleggers, ontwikkelaars, corporaties en aannemers en voor overheidsinstanties. Sinds de oprichting van Realfort in 2004 hebben wij een brede expertise opgebouwd om complexe vraagstukken inzichtelijk te maken. Met gebruik van in-huis ontwikkelde tools en modellen adviseren wij bij de aanpak van kleine en grote vastgoedvraagstukken. Enkele adviesproducten zijn:

Portefeuilleanalyse

Veel bestaande vastgoedportefeuilles zijn historisch gegroeid. De strategie die daar oorspronkelijk aan ten grondslag lag is vaak bijgesteld en niet alle objecten hebben nog de eigenschappen die ze een aantrekkelijke belegging maakten. Realfort analyseert vastgoedportefeuilles en doet aanbevelingen met betrekking tot de objecten afzonderlijk en de portefeuille als geheel, eventueel refererend aan de bestaande portefeuillestrategie.

Haalbaarheidsstudie

Ondernemingen die plannen hebben om vastgoed te ontwikkelen of te herontwikkelen of wijzigingen aan te brengen aan bestaande objecten, hebben behoefte aan een analyse van de financiële impact van die beslissing. Realfort modelleert niet alleen de consequenties van de diverse scenario’s om de opties inzichtelijker te maken, ook kan Realfort de marktvariabelen toetsen en aanscherpen. De resultaten kunnen dienen als onderbouwing van het uiteindelijk door de opdrachtgever te nemen besluit.

Portefeuilleplan

Aan het bouwen van een vastgoedportefeuille ligt veelal initieel een strategie en een tactisch plan ten grondslag. Deze documenten verdienen echter na bepaalde tijd een evaluatie. Voor het schrijven van een portefeuilleplan of voor het aanpassen van een bestaand plan is een gedragen strategie nodig en consensus over passende doelstellingen, risico’s en rendementen. Realfort adviseert bij het schrijven en herijken van een portefeuilleplan en kan ook de consequenties van aanpassingen in het plan voor de bestaande portefeuille inzichtelijk maken.

Structureringsadvies

De wijze waarop een portefeuille gestructureerd is, heeft onder meer consequenties voor de spreiding van verantwoordelijkheden, risico’s, financieringsmogelijkheden en diverse belastingen. Realfort is zijn opdrachtgevers graag van dienst bij het, vaak in samenspraak met andere specialisten zoals fiscalisten, notarissen of accountants, vormgeven van een voor de organisatie en haar vastgoed passende structuur.

Realfort heeft veel ervaring op het gebied van herstructurering van bestaande structuren. Door veranderingen van de situatie, de context van de onderneming of de samenstelling van aandeelhouders of andere belanghebbenden, en mogelijk een wijziging van de scope of doelstelling van de onderneming, kan de bestaande structuur toe zijn aan een aanpassing. Dit is een intensief en doorgaans gecompliceerd proces waarbij met veel belangen rekening gehouden moet worden. Met onze expertise met betrekking tot vastgoed, vastgoedondernemingsstructuren, financieringen, financiële verslaglegging en waardering, nemen we graag de rol van inhoudelijke procesmanager op ons en zorgen wij ervoor dat het belang van de opdrachtgever goed tot zijn recht komt.

Transactieadvies

Realfort is opdrachtgevers graag van dienst met het managen van het volledige aankoop- of verkoopproces. Echter, wanneer een opdrachtgever dit graag zelf uitvoert, kan het zinvol zijn om bijgestaan te worden door een adviseur. Wij kunnen specifieke onderdelen van het proces uitvoeren, zoals het managen van een dataroom, het adviseren bij onderhandelingsprocessen of het uitvoeren van waardeanalyses.

Waardeadvies

Voor vastgoedeigenaren zijn er meerdere aanleidingen om inzicht te krijgen in de waarde van een object of een portefeuille. Niet iedere aanleiding vraagt om en taxatierapport. Soms zijn berekeningen op basis van bijzondere uitgangspunten of scenario’s meer geschikt om ofwel inzicht te krijgen in de waarde of performance van vastgoed, of om een belangrijke beslissing voor te bereiden of te onderbouwen. Realfort levert maatwerk voor de specifieke situatie.

M. van Hove

Mark van Hove MRICS

+31 (0)30 251 63 66
  E-mail
  LinkedIn